Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Observatoris / V Convocatòria B.P. - Selecció de BP / Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació de les Bones Pràctiques
Les propostes de bones pràctiques presentades seran validades per un comitè d'avaluadors que les analitzaran sobre la base dels següents criteris: 


ENFOCAMENT DE LA PRÀCTICA:
Aquest criteri valora la descripció de la situació de partida, el context i els objectius. Així com la justificació de la necessitat de la pràctica, del nivell d'integració en el context i del valor afegit. Pel que es valorarà els següents aspectes:
1.1. Àmbit i àrees de la Universitat. Descripció de la situació de partida, el context,  les raons que fonamenten la necessitat de la seva adopció i l'alineament amb les estratègies de la Universitat.
1.2. Descripció dels objectius i valor afegit  o millora que es pretén obtenir amb l'aplicació de la pràctica: Millora de la gestió o de les necessitats dels grups d'interès.
1.3.  Planificació  prèvia del mètode d'aplicació de la pràctica i dels resultats a obtenir i el mètode per al seu seguiment.
1. ENFOCAMENT DE LA PRÀCTICA: Aquest criteri valora la descripció de la situació de partida, el context i els objectius. Així com la justificació de la necessitat de la pràctica, del nivell d'integració en el context i del valor afegit. Pel que es valorarà els següents aspectes:
1.1. Àmbit i àrees de la Universitat. Descripció de la situació de partida, el context, les raons que fonamenten la necessitat de la seva adopció i l'alineament amb les estratègies de la Universitat.
1.2. Descripció dels objectius i valor afegit o millora que es pretén obtenir amb l'aplicació de la pràctica: Millora de la gestió o de les necessitats dels grups d'interès. 
1.3.  Planificació  prèvia del mètode d'aplicació de la pràctica i dels resultats a obtenir i el mètode per al seu seguiment.


2. IMPLEMENTACIÓ DE LA PRÀCTICA:
Criteri que valora la descripció de les activitats realitzades, la temporalització i els recursos emprats. Pel que es valoraran els següents aspectes:
2.1. Descripció estructurada de la implementació de la pràctica: Accions, temporalitat, recursos aplicats.
2.2. Grau d'ajust del desplegament de la pràctica amb els objectius, àrees  i el mètode planificat. Aquest aspecte s'haurà de contrastar amb el punt 1 referit a l'enfocament de la pràctica.


3. RESULTATS ASSOLITS:
Aquest criteri valora la descripció dels resultats obtinguts relacionant-los amb els objectius plantejats i amb els canvis introduïts durant el procés de la Pràctica. També valora l'aportació de dades qualitatives i quantitatius que evidenciïn el compliment dels objectius. Per a això es valoraran els següents aspectes:
3.1. Descripció dels resultats qualitatius i quantitatius, quan escaigui,  obtinguts després de l'aplicació  de la pràctica. Es presenten, si escau, els resultats obtinguts comparativament amb la situació de partida que va justificar l'adopció de la pràctica.
3.2. Grau de rellevància entre els mesuraments de resultats descrits i el mètode de seguiment planificat. Aquest aspecte s'haurà de contrastar amb el punt 1.3.
3.3. Els resultats descrits evidencien el nivell de consecució dels objectius i el valor afegit descrit en l'enfocament.
3.4. S'aporten dades o fonaments sobre la sostenibilitat de la pràctica.

4. AVALUACIÓ I REVISIÓ:
Criteri que valora la descripció del procés d'avaluació i revisió realitzat i les propostes de millora identificades i introduïdes en la Pràctica. Així com l'abast de l'aprenentatge dels resultats obtinguts i no obtinguts. Per a això es valoraran els següents aspectes:
4.1. Descripció sobre el procés d'avaluació i revisió realitzat després de la implementació de la pràctica.
4.2. Després d'haver realitzat el  procés d'avaluació i revisió, s'haurà d'explicar l'aprenentatge obtingut per millorar o perfeccionar la pràctica. També s'haurà d'explicar el grau d'aplicació de les accions de millora realitzades o la descripció de les accions de millora identificades i la planificació de la seva implementació.


5. CARÀCTER INNOVADOR I REPLICABILIDAD:
Aquest criteri valora la descripció dels aspectes d'innovació interna (a nivell d'Institució) i d'innovació respecte al context (a nivell del sistema universitari) que consideri de la pràctica. Així com dels elements i aspectes que es poden traslladar a un altre context diferent i les possibles recomanacions que s'hauria de tenir en compte en una oportunitat de benchmarking. Pel que es valoraran els següents aspectes:
5.1. Descripció fonamentada dels aspectes d'innovació interna (a nivell intern de la Universitat en la qual s'aplica la pràctica).
5.2. Descripció fonamentada de l'estimació sobre la innovació que la  pràctica aporta en el context del sistema Universitari.
5.3. Documentació aportada per la replicabilidad de la pràctica i per a activitats de benchmarking en altres institucions: Comunicacions externes de la pràctica, metodologies i elements de context per a possible adaptació a altres universitats.

 

Cada criteri té assignat un pes de valoració diferent, que són utilitzats per a la validació final de la Bona Pràctica, a saber:

  1. Enfocament de la Pràctica (15%)
  2. Implementació de la Pràctica          (20%)
  3. Resultats Assolits                             (25%)
  4. Avaluació i Revisió                           (20%)
  5. Caràcter Innovador i Replicabilidad (20%)